Všeobecné a záručné podmienky účasti na dennom tábore

 • Všeobecné a záručné podmienky účasti na dennom tábore spoločnosti KreaTivO, s.r.o.
 • Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

  Zmluvný vzťah

  Zmluvný vzťah medzi kreatívno-vzdelávacím centrom KreaTivO s.r.o. (ďalej len KVC) a objednávateľom (ďalej len rodič) vzniká odovzdaním riadne vyplnenej Zmluvy o obstaraní denného tábora (ďalej len Zmluvy) a preukázaním dokladu o zaplatení 100%  ceny objednávateľom. 

  Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:
  bankovým prevodom – ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte číslo zmluvy a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

  Číslo účtu v tvare IBAN: SK91 0900 0000 0051 2974 7044 (Slovenská sporiteľňa a.s.)

  Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 3 pracovné dni od vykonania rezervácie   konkrétneho termínu tábora.

   

  Nástup detí na tábor

  Zmluvu nahrádza Záväzná prihláška s presnou špecifikáciou turnusu /termín/, identifikáciou  rodiča a ďalších záujemcov zaslaná elektronickou poštou na adresu kreativotn@gmail.com alebo doručená osobne či poštou na adresu spoločnosti.

   Pri nástupe do tábora si deti prinesú: prihlášku, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je potrebné priniesť najneskôr v deň nástupu dieťaťa do tábora podpísanú rodičom. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu, Kópiu dokladu o úhrade sumy za tábor, kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať zodpovednému pracovníkovi KVC KreaTivO.

  Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo prevzatia detí zo strany rodiča je oznámená písomne na kreativotn@gmail.com, prípadne telefonicky na 0918 883 505.

   

  Povinnosti a práva objednávateľa

  Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:30 do 8:30 hod. /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:30 hod. za prítomnosti lektora/animátora. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 17:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.

  Rodič zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve.

  Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte zodpovedného pracovníka KVC KreaTivO.

  Telefonický kontakt – bude oznámený rodičom najneskôr pri nástupe detí na tábor.

  Cenné veci ako oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, discmany, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu  KVC KreaTivO nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u zodpovedného pracovníka KVC KreaTivO.

  Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

   

  Povinnosti a práva KVC KreaTivO

  Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to a v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu kreativotn@gmail.com alebo poštou adresu spoločnosti KreaTivO, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 372/9, 911 01  Trenčín. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

  KVC KreaTivO je povinné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na dennom tábore a v informáciách o detskom dennom tábore.

   Ak je KVC KreaTivO nútené v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky KVC KreaTivO.  Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, KVC KreaTivO vráti objednávateľovi celú uhradenú sumu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

   

  Odstúpenie od zmluvy

  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do KVC KreaTivO .

   

  Storno podmienky

  – v prípade stornovania 15 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny  pobytu.

  – storno od 2 do 14 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.

  – v prípade stornovania 1 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.

  – v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

   

  Záverečné ustanovenia

  Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti KreaTivO, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 372/9, 911 01  Trenčín, IČO 50 397 206, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný  KVC KreaTivO a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. KVC KreaTivO je oprávnené osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracovávať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové a reklamné účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. KVC KreaTivO prehlasuje, že všetky  poskytnuté údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti KVC KreaTivO.

  Tieto podmienky účasti platia od 01.09.2016 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

  Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného KVC KreaTivO potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.