Pravidlá centra

 • Pravidlá kreatívno-vzdelávacieho centra

  • Vstup detí aj doprovodu do detského centra a aktivity v detskom centre sú spoplatnené.
  • Každé dieťa môže prísť do centra v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá pri vstupe vypíše kontaktný formulár, kde uvedie údaje dieťaťa a sprevádzajúcej osoby vrátane telefónneho čísla.  
  • Do starostlivosti detského centra môže prenechať dieťa LEN RODIČ a to dieťa staršie ako 3 roky, zdravé, ktoré je spôsobilé samostatne vykonať základné hygienické potreby.
  • Za dieťa do 3 rokov alebo telesne alebo duševne postihnuté je počas celého pobytu zodpovedná sprevádzajúca dospelá osoba.
  • Sprevádzajúca osoba dieťaťa zodpovedá za akékoľvek materiálne škody, ktoré  ona, jej dieťa/deti alebo zverené dieťa spôsobí úmyselne, z nedbalosti, neopatrnosti v rámci detského centra prípadne iným návštevníkom, a to v celom rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na zdraví alebo majetku.
  • Za prípadné úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním je plne zodpovedná sprevádzajúca osoba.
  • V záujme bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa v detskom centre je nevyhnutné riadiť sa pokynmi personálu, programom detského centra a informáciami uvedenými na tabuliach pri vstupe do detského centra.
  • V priestoroch detského centra na to určených je dovolené konzumovať nápoje a pochutiny zakúpené v detskom centre, s výnimkou stravy pre dojčatá a potravín pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami.
  • Konzumácia jedla, nápojov, sladkostí a žuvačiek je v herných častiach detského centra prísne zakázaná.
  • Do detského centra je prísne zakázané nosiť ostré predmety, odev s ostrým zakončením,   ozdoby alebo predmety prostredníctvom ktorých by si dieťa samo , alebo inému mohlo ublížiť na zdraví.
  • Je prísny zákaz vynášať akékoľvek zariadenie, hry, hračky alebo iné predmety nachádzajúce sa v detskom centre. Za týmto účelom si personál herne vyhradzuje právo vykonať kontrolu odchádzajúcich detí a jeho doprovodu. V prípade porušenia tohto zákazu môže byť dieťaťu a jeho doprovodu v budúcnosti odmietnutý opätovný vstup do detského centra.
  • Nedoporučuje sa nosiť si vlastné hračky do detského centra. Ak si dieťa prinesie vlastnú hračku je sprevádzajúca osoba povinná do vstupného formuláru vypísať o akú hračku sa jedná, popísať ju, inak sa má za to, že hračka je vlastníctvom detského centra.
  • Do detského centra je dovolený vstup len osobám s čistým a vhodným oblečením. O čistote a vhodnosti oblečenia rozhoduje personál detského centra.
  • V detskom centre je vhodné sa prezúvať a dodržiavať čistou a poriadok.
  • Do detského centra nie je dovolený vstup osobám s nákazlivým ochorením, trpiacimi nevoľnosťou alebo osobám v karanténe. Personál detského centra si vyhradzuje právo odmietnuť vstup osobám, ktoré budú javiť známky ochorenia.
  • Prevádzkovateľ detského centra nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie či krádež osobných vecí návštevníkov počas pobytu v detskom centre.
  • Fotografovanie a kamerovanie na profesionálne účely je dovolené len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa detského centra. Je prísny zákaz šírenia fotografií alebo akýchkoľvek záznamov z detského centra alebo osôb a detí nachádzajúcich sa v detskom centre a to akýmkoľvek spôsobom.
  • Celý priestor detského centra je nefajčiarsky a platí tu zákaz vstupu zvierat.
  • Po dosiahnutí kapacity detského centra bude ďalším osobám vstup odmietnutý po dobu zníženia počtu návštevníkov.
  • Nedodržanie pravidiel detského centra a agresívne správanie detí oprávňuje personál detského centra dieťa vylúčiť bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku. V takomto prípade je sprevádzajúca osoba povinná bezodkladne si dieťa prevziať a opustiť detské centrum.
  • Personál detského centra si vyhradzuje právo bezodkladne a  bez nároku na náhradu vylúčiť:
   • osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
   • osoby a deti s agresívnym a rušivým správaním.
  • Prevádzkovateľ detského centra si vyhradzuje právo meniť všetky vytlačené informácie, časy a ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

  Ďakujeme za pochopenie a za to, že pravidlá dodržiavate. Taktiež ďakujeme za to, že hračky, s ktorými sa deti počas ich pobytu u nás priebežne hrajú, budú ukladať na miesto, odkiaľ ich vzali. Určite nám tak dlhšie vydržia a personál má priestor sa viac venovať Vašim deťom.